Global Advice - Adviesbureau - Het juiste onderzoek op het juiste moment.

Disclaimer

Global Advice

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld.

De inhoud van deze site is niet gericht op gebruik door bezoekers uit andere landen en/of andere jurisdictie dan Nederland. De gegevens dienen dan ook niet te worden opgevat als een vervanging van het professionele advies of oordeel van een consultant of andere professional. Voor een advies raden wij u altijd aan contact op te nemen met een van onze gekwalificeerde deskundigen. Global Advice is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op deze website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Global Advice. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is Global Advice niet aansprakelijk.

Iedere aansprakelijkheid van Global Advice is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door haar afgesloten beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico zoals genoemd in de polis.

Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter inzage ten kantore (neemt u daartoe contact met ons op). Medewerkers van Global Advice zijn niet bevoegd op welke wijze dan ook namens Global Advice aansprakelijkheid van Global Advice voor schade te erkennen.

Het Nederlandse recht is van toepassing bij enige geschillen.

Wilt u een onderzoek starten?

We leveren actuele en degelijke informatie adviezen. Adviesbureau Global Advice heeft een doortastende
visie en de deskundigheid die u zoekt.